دیرین دیرین | با وجود کرونا روزهای قرنطینه رو چجوری سپری کنیم؟

1,263,935
این قسمت: با وجود کرونا روزهای قرنطینه رو چجوری سپری کنیم؟ سوال: چرا تا الان نگفته بودن که دارن اسیدفسفریکا رو میریزن تو نوشابه ها؟ چرا فقط به قیمه رو ماستا گیر میدادن؟
pixel