مقاله شبیه سازی جریان خون با استفاده از یادگیری عمیق (Deep Learning)

204
این ویدئو برای درس شبیه سازی کامپیوتری جناب آقای دکتر ابریشمی در دانشکده شهید شمسی پور گرفته شده است. دانشجو علی عزیزجهان شماره دانشجویی: ۹۶۲۲۱۰۳۳۱۱۱۰۳۹
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel