اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه

78

رابطه اقتصاد مقاومتی و بازار سرمایه چیست؟ آیا اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت مردم امکان پذیر است؟