زیر بغل پارویی

3,761

عضلات اصلی: بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) - عضلات کمکی : متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) *شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness 71 دنبال کننده
pixel