آموزش ایجاد دوره مالی و بستن حسابها در رایسیس

271
آموزش صفر تا صد بستن حسابها در دوره مالی گذشته و ایجاد دوره مالی جدید و انتقال اسناد دریافتی و پرداختی و موجودی های کالاها از دوره قبل به دوره مالی جدید
pixel