مجتمع دنیای آرزوی ساری

121

سعی کرده ایم، خوب بسازیم مستحکم بسازیم، نه فقط برای امروز ... که برای فردا نه برای خود، که برای ایران، برای مازندران سرسبز بسازیم دنیای آرام و زیبای شما، آرزوی ماست دنیای آرزوی ساری

دنیای آرزو
دنیای آرزو 1 دنبال کننده