اکستراکشن دندانی | دکتر فیروزی

50

به دلیل بی نظمی شدید اکستراکشن دندانی انجام شد. مدت درمان: ۲۰ ماه همکاری بیمار: بهداشت متوسط تا ضعیف مراجعات: منظم www.drfirouziortho.com