تهدیدها و چالش های اسناد الکترونیک

7
در این ویدئو با تهدیدها و چالش های اسناد الکترونیک آشنا شده و لزوم فراهم سازی زیرساخت های قابل اعتماد در تولید و تبادل اطلاعات بیان می شود
pixel