سمینار معرفی و شناسائی بازارهای هدف صادارتی استان بخش 1

487

مدرس جناب آقای دکتر وحیدنثایی - اتاق بازرگانی زنجان