یکپارچه سازی منابع سازمانی-قابلیت پاسخگویی به مشتری

836
در محیط رقابتی امروز تولید کنندگان با چالش های سختی از قبیل افزایش تقاضای مشتری برای نوآوری، کوتاه شدن چرخه عمر محصول و افزایش نیازمندی های کیفی همراه با تغییرات در قوانین، مواجهه هستند.شرکت های تولیدی موفق جهت پاسخگویی به تغییرات در وضعیت بازار به نرم افزارهای تولیدی SAP تکیه کرده اند.
pixel