راهنما امضای دیجیتال چند فایل همزمان با برنامه مهر و موم

138
در این ویدئو نحوی امضای دیجیتال چند فایل بطور همزمان از طریق برنامه مهر و موم آموزش داده شده است.
pixel