صنعت کنکور_فاجعه در سیستم آموزش و پرورش

842

این فاجعه است که بچه هایمان رااز اول دبستان برای کنکور آماده کنیم.... به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir