اصطلاح two wrongs don't make a right

49
یعنی اشتباه دیگری اشتباه تو رو توجیه نمی کنه، جواب بدی رو نباید با بدی داد، خون را با خون نمیشه شست، تکرار یک خطا کار درستی نیست
pixel