دوره پیشگامان بورس / نظرات دانش پذیران

370

نظرات ویدیویی برخی از دانش پذیران دوره پیشگامان بورس رها سرمایه. برای اشنایی با امکانات دوره به آدرس http://rahasarmaye.com/pishgam مراجعه نمایید.

رها سرمایه
رها سرمایه 557 دنبال کننده