آبنمای فواره یوفا

68

فواره یوفا از جمله فواره های چرخشی شرکت آرین محسوب میشود که در آبنماهای شهری بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.