تربیت،نه تشویق؛نه تنبیه!(جلسه2-بخش5)- دکتر علیرضا رحیمی

300
بخش 5 از جلسه 2 کارگاه آموزشی تربیت، بدون تشویق و بدون تنبیه توسط استاد دکتر علیرضا رحیمی(متخصص تعلیم و تربیت) - تابستان 1396
pixel