چرا امام کاظم علیه السلام 14 سال در زندان بودند؟

107

چرا امام کاظم علیه السلام 14 سال در زندان بودند؟؟ باشد تا ماهم قدر امام زمانمان را بدانیم کاری از گروه هنری صالح

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی