دکتر فارسیان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گروه زبان فرانسه

16
زاویه دکتر محمدرضا فارسیان ؛ عضو هیأت علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار زاویه: ادبیات تطبیقی ما را از در خود ماندگی رهایی میبخشد. ادبیات تطبیقی نقش پر رنگی در زمینه ترجمه و تاثیر و تاثر ادبی دارد. ادبیات تطبیقی رابط میان ادبیات و علوم دیگر است. #ادبیات_تطبیقی #ادبیات_ملی #دانشگاه_فردوسی_مشهد روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel