قطب نما | 156 | راز یک غارت بزرگ ! | BASIRAT.IR

52
هوالبصیر. می گویند پشت هر آشوب و تحریم یک غارت بزرگ نهفته است به راستی راز بزرگ کاسبان تحریم چیست؟
pixel