گفتار 24 ”کلمه تجلی روح است“

61
سخن صدق است که بر دل می نشیند. چراغ دروغ فروغ ندارد.
pixel