روش های انتقال گرما

1,922
تدریس مبحث روش های انتقال گرما - فصل 4 فیزیک دهم هر دو رشته ریاضی و تجربی توسط محمد گلزاری
pixel