دوربین 95 ؛ قسمت 31 ؛تقدیرازآقای شهربانی درآخرین برنامه

18

2563 - منتخب ویدیوهای ارسالی از آقای شهربانی در آخرین برنامه دوربین 95 و ارتباط تلفنی با ایشان در آمریکا .