فیلم پروژه تشخیص کاربران غیرمجاز در بیت تورنت در نرم افزار NS2

161

پروژه تشخیص کاربران غیرمجاز در بیت تورنت در نرم افزار NS2 در لینک زیر: https://netsimulate.net/identify-unauthorized-user-bittorrent-choking-ns2/

pixel