اعتماد مهم ترین عامل موفقیت کار تیمی

270
آکادمی چرخ 130 دنبال‌ کننده
تحقیقات بسیاری در یکی از برگترین شتابدهندههای دنیا نشان داده است که پس از گذشت 10 سال، کسب و کار ها دیگر برقرار نیستند. نقص در تیم در سر لیست علتهای این موضوع قرار دارد. به طور کلی از عوامل موفقیت تیمها میتوان 1.اعتماد افراد 2.داشتن مجموعه مهارت های مکمل 3.تشابه الگوهای کاری (روحی، روانی و...) اشاره کرد.
آکادمی چرخ 130 دنبال کننده
pixel