زلزله و تعطیلی مدرسه های مشهد -گوینده ستاره جیریایی

567

خسارت ، در مشهد جزئی بوده؛ روستای کلاته حاج علی ، در سَرخسَ با 50 درصد، بیشترین آسیب رو، داشته. تاکنون 20 پس لرزه هم، گزارش شده و همچنان ادامه داره. کارشناسان به مردم این مناطق توصیه كردند با رعایت احتیاط ، از ماندن زیر سقف های آسیب دیده ، خودداری کنن.

خبر
خبر 15 دنبال کننده