برنامه ریزی برای ضمیر ناخودآگاه

364

سختی شروع یک تغییر به دلیل آشنا نبودن سلولهای عصبی با یکدیگر است. به کمک علمNLP میتوان برای ضمیر ناخودآگاه برنامه ریزی کنیم. خانم فائزه عادلی نژاد مدرس مهارتهای زندگی و روابط عاطفی از مجموعه انسانvip اطلاعات بیشتر در سایتwww.ensanevip.com