نوحه افغانی امان از دل زینب

13,467

نوحه زیبای امان از دل زینب - دری افغانی / میان همه دلها ، امان از دل زینب، امان از دل زینب، ۲ غم کوچه و سیلی، غم صورت نیلی غم قد کمانی ،غم یاس خزانی شده قاتل زینب، شده قاتل زینب میان همه دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب ۲ غم حیدر خسته، غم فرق شکسته غم سینه گلگون، غم تشت پر از خون شده قاتل زینب، شده قاتل زینب میان همه دلها، امان از دل زینب، امان از دل زینب ۲ غم غربت حاکی، غم چادر خاکی غم غسل شبانه، غم بازو و شانه شده قاتل زینب، شده قاتل زینب / التماس دعا

موسیقی و هنر
موسیقی و هنر 611 دنبال کننده