برای جلب اعتماد مشتری، خودتان را تولیدکننده معرفی کنید (3)

202

آیا برای همه انواع یک محصول که در چند شهر مختلف تولید می شوند هم می توانیم خودمان را تولیدکننده معرفی کنیم؟

shabaniarad
shabaniarad 69 دنبال کننده