ساخت «سامانهٔ کاشت حلزون شنوایی»+معرفی صندوق نوآوری

360

ساخت «سامانهٔ کاشت حلزون شنوایی» به کمک تسهیلات «صندوق نوآوری و شکوفایی» توسط یک شرکت دانش بنیان + معرفی صندوق*****دوشنبه 19 مهر 95*****خبر 20 شبکۀ 4 سیما