هیئت فاطمیه مراغه . ایام فاطمیه ۹۷

571
با حضور هیئت علمداران ارومیه
pixel