تفاوت انواع SQL Injection و چگونگی به وجود آمدن آنها

804

در این آموزش شما با انواع SQL Injection آشنا میشوید و اینکه چه زمانی آسیب پذیری شما از نوع Time-Base است، چه زمانی Boolean-Base چه زمانی Error-Base و چه زمانی Union-Base می باشد و اینکه چگونه بوجود می آید در این فیلم مورد بررسی قرار گرفته است