تیزر معرفی پکیج شماره3 احجام پیشرفته و خاص آرشیکد

125

فصل اول: ابزار پيشرفته ديوار پرده اي (شامل 3 قسمت و 1ساعت آموزش) فصل دوم: ابزار پيشرفته پروفايل منيجر (شامل 3 قسمت و 1ساعت آموزش) فصل سوم: ابزار پيشرفته شل يا پوسته( شامل 12 قسمت و حدود 2ساعت آموزش) فصل چهارم: ابزار پيشرفته مورف( شامل 6 قسمت و حدود 1ساعت آموزش) فصل ششم:آموزش ارتباط بين آرشيکد و گرسهاپر با رامتين چرغنده( شامل 23 قسمت و 3ساعت آموزش)

pixel