برداشت برنج به صورت مکانیزه

936
برداشت برنج به صورت مکانیزه با استفاده از کمباین در یکی از مزارع شهرستان نور، در مزرعه نمایش داده شده از کمترین مقدار کود شمیایی و سموم شمیایی ممکن استفاده شده است. در این مزرعه بیشتر از کودهای اورگانیک تولید شده توسط شرکت های معتبر بهره گرفته شده است
دنوچ 0 دنبال کننده
pixel