مصاحبه با شاهدان عینی حادثه انفجار تانکر سوخت

553
مصاحبه با شاهدان عینی حادثه انفجار تانکر سوخت و آتش سوزی اتوبوس مسافربری سنندج را مشاهده می کنید.
pixel