سعودی ها برای دست بوسی به عراق آمدند!

1,598

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء: «عربستان هیأتی را به عراق اعزام می کند که در تاریخ دو کشور بی سابقه است. حتی زمانی که رابطه بسیار قوی با صدام حسین داشتند، اینچنین رفتار نکرده بودند. چه چیزی سعودی ها را مجبور کرد به این واقعیت تن دهند؟ پیروزی هایی که محقق شد.»