نعمتی به نام کلزا

166
این برنامه به تولید محصول کشاورزی کلزا برای روغن گیری در روستای چهارده شهرستان کردکوی می پردازد.
pixel