دکتر بیژن عبدالکریمی و فوتبال

8,962

صحبتهای آقای دکتر بیژن عبدالکریمی پیرامون فوتبال

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

2 سال پیش
ایران همیشه فقط با اهل تفکرش ایران بوده است: این نقشی است که آفریدگار ازلی به این سرزمین داده است. ننگ بر ما که دل اندیشمندان اینقدر پردرد است.