شاهنامه خوانی ۱۰۰ نفره در مدرسه اندیشه نو با مدیریت استاد گرامی خانم قاسمی شعبه

168

گروه کودک و شاهنامه بامداد تهران مجری طرح سلیمان رضایی ۰۹۱۹۲۰۰۸۸۲۱