با حضوردکتر عادل پیغامی، «سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تحلیل و بررسی شد

118

با حضوردکتر عادل پیغامی، «سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تحلیل و بررسی شد