جدیدترین دکلمه عاشقانه یکی ازمادونفر

865
 یک کوچه و تنها یکی از ما دو نفر و مسیری که فقط با یکی از ما دو نفر. یکی از ما دو نفر خواب عجیبی دیده است ترسش این است مبادا یکی از ما دو نفر.... "قول دادیم به هم عاشق هم می مانیم" به نظر می رسد اما یکی از ما دو نفر.... گله ای نیست خدا خواست که آواره کند یکی از ما دو نفر را یکی از ما دو نفر. شاعر:جوادمحمدی دکلماتور عبدالرضاآرمانده
Radioman-armandeh 89 دنبال کننده
pixel