از اُدین تا سنت نیکلاس(بابانوئل) -From Odin to Santa

198

در واقع سنت نیکلاس شخص جنایتگر فاسدی بود که در قرون اولیّه مسیحیت قائل به الوهیّت عیسی شد و با طرفدارانش و حمایت امپراطور روم(کنستانتین)کسانی را که عیسی مسیح را فقط مخلوق و پیامبر میدانستند را دادگاهی و آواره کرد و کشت و با شمشیر و تزویر عقیده خدا بودن عیسی را قالب کرد - امروزه بچّه ها و مردم ناآگاه گمان دارند که وی شخص نیکوکار و مهربانی بوده چون با اقتباس از شخصیّت خدای دروغین اروپاییان باستان به اسم"اُدین"سنت نیکلاس را در شمایل بابانوئل شخص مهربانی وانمود کردند

pixel