باورهای غلط یک کامل گرا (کمال طلب)

483

با استفاده از محصول "کمال گرایی" پی خواهید برد: 1- چرا کارها و پروژه های نیمه تمام زیادی در گذشته داشته اید، 2- چرا به برخی از اهدافتان نرسیده اید، 3- چطور بر کامل گرایی غلبه کنید و خود را رها سازید، 4- چه اشتباهاتی در رابطه با تربیت فرزند وجود دارد که مانع موفقیت آنهاست، 5- چه راهکارهایی برای تربیت صحیح فرزندان وجود دارد. توضیحات کامل تر: http://faenho.ir/kamal3