اهدای تجهیزات بهداشتی به موسسه دوست‌دار کودک ایلیا

82

تامین سرمایه نوین در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود به موسسه دوست‌دار کودک ایلیا تجهیزات آموزشی و پکهای بهداشتی اهدا کرد. دی ماه 1397