گفتار 35 ”ادامه قصه گنج های عیسی مسیح“

57
“عشق” و اینکه سرانجام همه عشق ها و مثال اعلای عشق، یعنی محبت حسن مطلق و وصال خیر اعلی است…
pixel