آلودگی هوا را با نمای مناسب ساختمان خنثی کنیم.

393
کارگشا معماری 19 دنبال‌ کننده
با افزایش سطح آلودگی در کشور های توسعه یافته و همچنین کشور های در حال توسعه برخی از شهر های بزرگ آسیب پذیر باید شروع برای یک
pixel