افزایش سرمایه از طریق صرف سهام

79
شرکت تامین سرمایه بانک ملت در مهرماه 1399 سرمایه خود را از 7000 میلیارد ریال از طریق صرف سهام به 1100 میلیارد ریال افزایش داد.
pixel