سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

312
سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان طی روزهای 9 تا 15 آبان ماه و پس از سه سال وقفه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
pixel