حضور آقای دکتر عبدالعالی در برنامه روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران

233

برنامه روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران به همراه برگزاری مشاوره رایگان انتخاب رشته، آشنایی با رشته ها، آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی با حضور جناب آقای دکتر عبدالعالی استاد دانشگاه