گزارش بر فراز کوه های دنا

768

توضیحات خلبان هواپیمای BAE146 هواپیمایی ماهان به وزیر راه بر فراز كوههای محل سانحه