باگ جیدید اپارات اوردم براتون(نشر کن)گزارش کنید دهنتانا..مینمایم پس نکنید کپ

9
افرین دییختراای گولم گزارش مکن‌ چیون هیچی ندارنه یادته هک کردن بلدم پس با ادب باش (میم فعلا خداحافظ)
pixel